AVÍS LEGAL

1. Identitat del titular del lloc web

Biloba Projectum, SL, amb domicili al Carrer París 209, 3e 2a, 08008 Barcelona, i CIF núm. B-66135625. El seu web és www.bilobaprojectum.com (telèfon de contacte: 93 010 77 81). A partir d'ara l'empresa designarà l'empresa titular del lloc web.

 

2. Acceptació de les condicions d'ús

Aquestes condicions (d'ara endavant, avís legal) tenen per objecte regular l'ús d'aquest web que l'empresa posa a la disposició del públic en aquesta URL. La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d'usuari i comporta l'acceptació plena per aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en aquest avís legal. L'empresa pot oferir per mitjà del lloc web serveis o productes que poden estar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin o modifiquin aquestes condicions i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

 

3. Ús correcte del lloc web

L'usuari es compromet a fer servir el lloc web i els seus continguts i serveis d'acord amb la llei, aquest avís legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no usar el lloc web o els serveis que es prestin per mitjà del lloc amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d'aquest avís legal, lesius per als interessos o drets de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar o deteriorar de qualsevol manera el lloc web o els seus serveis o impedir un ús normal del lloc web per altres usuaris.

 

Així mateix, l'usuari es compromet de manera expressa a no destruir, alterar, inutilitzar ni malmetre de cap altra manera les dades, programes, documents electrònics i altres continguts del lloc web de l'empresa.

 

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics per mitjà dels quals l'empresa presta el servei, així com a no fer accions que malmetin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

 

L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de l'empresa o de tercers.

 

4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, tret que s'indiqui el contrari, són de titularitat exclusiva de l'empresa i, amb caràcter enunciatiu, tot i que no limitador, el disseny gràfic, el codi font, els logos, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i els altres elements que apareixen al lloc web. Igualment, tots els noms comercials i marques o signes distintius de qualsevol tipus continguts al lloc web estan protegits per la llei.

 

L'empresa no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu lloc web i els serveis que s'hi ofereixin.

 

Per això l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'empresa o del titular.

 

5. Règim de responsabilitat

5.1. Responsabilitat per l'ús del lloc web

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què incorri o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del lloc web. Per aquest motiu l'empresa, els seus socis, les empreses del grup, els seus col·laboradors, empleats i representants queden exonerats de qualsevol tipus de responsabilitat que es derivi de les accions de l'usuari. L'empresa esmerçarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al lloc web. Tot i això, l'empresa no ofereix cap garantia en relació amb la presència d'errors o possibles inexactituds o omissions en qualsevol dels continguts accessibles per mitjà d'aquest lloc web. L'usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra l'empresa basada en la utilització del lloc web per l'usuari. Si escau, l'usuari s'ha de fer càrrec de totes les despeses, costos i indemnitzacions que s'irroguin a l'empresa amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

 

5.2. Responsabilitat pel funcionament del lloc web

L'empresa declina tota responsabilitat que es derivi d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a l'empresa.

 

L'empresa també declina qualsevol responsabilitat que es derivi de retards o blocatges en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega de les línies telefòniques o d'Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'empresa.

 

L'empresa està facultada per suspendre temporalment i sense avís previ l'accés al lloc web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

 

5.3. Responsabilitat pels enllaços

Els enllaços o vincles continguts al lloc web poden portar l'usuari a altres llocs web gestionats per tercers.

 

L'empresa declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que hi hagi fora del lloc web, atès que la funció dels enllaços que hi apareixen és solament informar l'usuari sobre altres fonts d'informació sobre alguna qüestió. L'empresa queda exonerada de tota responsabilitat pel funcionament correcte d'aquests enllaços, del resultat obtingut per mitjà dels enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o la informació a la qual s'accedeixi, així com dels perjudicis que pugui sofrir l'usuari en virtut de la informació oposada al lloc web enllaçat.

 

6. Política respecte de les dades personals obtingudes per mitjà del lloc web

6.1. Per mitjà de formularis

Sense perjudici del que preveu i indica cadascun dels formularis del lloc web, quan l'usuari facilita les seves dades personals autoritza de manera expressa l'empresa a tractar les seves dades personals per a les finalitats que s'hi indiquen. L'empresa incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer titularitat de l'empresa degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades.

 

L'usuari o el seu representant poden exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant una sol·licitud escrita i signada adreçada al domicili indicat en l'apartat "Dades informatives" d'aquest lloc web.

 

6.2. Per mitjà de galetes

Aquest lloc web fa servir galetes. Les galetes són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la informació següent:

 

· La data i l'hora de l'última vegada que l'usuari ha visitat el nostre lloc web.

 

· El disseny de continguts que l'usuari ha triat en la seva primera visita al nostre lloc web.

 

· Els elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

 

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de galetes seleccionant l'opció corresponent en el programa navegador.

 

6.3. Confidencialitat

L'empresa es compromet a complir l'obligació de secret de les dades personals i al deure de guardar-les de manera confidencial, i adopta les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte a cada moment l'estat de la tecnologia.

 

7. Observacions de l'usuari

L'usuari garanteix que la informació, materials, continguts o observacions que no siguin les seves dades personals i que es facilitin a l'empresa per mitjà del lloc web no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers ni cap altra disposició legal.

 

La informació, materials, continguts o observacions que l'usuari faciliti a l'empresa es consideren no confidencials, i aquesta es reserva el dret d'usar-los de la manera que consideri més adequada.

 

8. Modificacions de les condicions d'ús

L'empresa es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense notificació prèvia les condicions d'ús d'aquest lloc web. L'usuari queda obligat automàticament per les condicions d'ús vigents en el moment en què entri al lloc web. Per això cal que llegeixi periòdicament aquestes condicions d'ús.

 

9. Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d'aquest avís legal es regeixen per la legislació espanyola i s'han de sotmetre a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.